ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHANAT

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.        Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chanat met derden (hierna te noemen koper
of opdrachtgever) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden
(hierna: voorwaarden) van toepassing. Het door koper of opdrachtgever accepteren van een aanbieding /
opdracht dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper of opdrachtgever de toepasselijkheid van
deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De
voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de website van Chanat.

2.        Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

1.        De prijzen van alle aanbiedingen van Chanat zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod, behoudens
tussentijdse wijzigingen in BTW-tarieven.

2.        Bestellingen en opdrachten geschieden door middel van het door koper of opdrachtgever doen van een
bestelling / opdracht per email, fax, telefoon of post. De bestelling / opdracht houdt een voor koper of
opdrachtgever bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst in.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1.         De vermelde prijzen voor de aangeboden producten, diensten en opdrachten zijn in euro's , exclusief BTW.

2.         Alle genoemde prijzen gelden slechts op het tijdstip van de bestelling / opdracht.

ARTIKEL 4. LEVERING, OVERMACHT EN ONTBINDING

1.        Levering geschiedt voor rekening van de koper of opdrachtgever. De aangegeven levertermijnen zijn evenwel
indicatief en voor Chanat niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.

2.        Chanat kan ten alle tijden de overeenkomst ontbinden, indien het bestelde product / de te leveren zaken
(tijdelijk) niet verkrijgbaar is /zijn en / of de opdracht niet kan worden uitgevoerd.

3.        Bij vertraging in de levering en / of uitvoering van de opdracht wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het
product / de te leveren zaken of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Chanat ligt, wordt koper of
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

4.        Koper of opdrachtgever mogen met betrekking tot het product / te leveren zaken, ten aanzien waarvan de
overeenkomst is gesloten, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze
aangewezen personen.

 

 

ARTIKEL 5. BETALING, OPSCHORTING EN VERREKENING

1.        Betaling geschiedt in beginsel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Chanat aan te geven valuta,
waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2.        Alle betalingen door koper of opdrachtgever geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of
opschorting, uit welken hoofde dan ook.

3 .       Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper of opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden van rechtswege in verzuim en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan
verschuldigd over het openstaande bedrag.

4.        Chanat is gerechtigd om, indien koper of opdrachtgever met enige betaling waartoe zij zijn gehouden in
gebreke blijven de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten, of deze te ontbinden.

5.        Indien de koper of opdrachtgever in gebreke of in verzuim blijven in de (tijdige) nakoming van hun
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
van de koper of opdrachtgever.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.        De eigendom van door Chanat geleverde producten / zaken gaat pas over op het moment dat koper of
opdrachtgever al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan Chanat verschuldigd is, heeft voldaan.

2.        Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product  / de
te leveren zaken of enige vorm van verandering aan het product / de te leveren zaken door koper of opdrachtgever
is niet toegestaan zolang koper of opdrachtgever de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chanat.

ARTIKEL 7. GARANTIE

1.        Elk gebrek aan een product , dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en
oordeelkundig gebruikt, zal door Chanat - voor zover mogelijk -binnen de garantietermijn worden hersteld, mits het
product / de zaken door Chanat is / zijn geleverd.  

2.        Bovengenoemd garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk
het gevolg is van:

* nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;

* onoordeelkundig gebruik;

* (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;

* (pogingen tot) reparaties verricht door de koper of opdrachtgever zelf of door derden, of indien de koper of
opdrachtgever Chanat onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen;

* van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);

* het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

* als de koper of opdrachtgever in gebreke blijft aan hun verplichtingen te voldoen.

3.        (In-)directe kosten of schade bij koper of opdrachtgever of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik
zijn van een defect product / geleverde zaak komen niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

1.        Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is Chanat in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze,
de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling
aan koper of opdrachtgever, zonder dat Chanat gehouden is tot enige schadevergoeding.

2.        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chanat kan worden toegerekend, omdat zij niet te
wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1.        Chanat is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- overmacht, zoals hiervoor in deze voorwaarden is omschreven;

- daden of nalatigheden van koper of opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege koper of opdrachtgever te werk zijn gesteld;

-nalatigheid van de koper of opdrachtgever in het onderhoud van het product / de geleverde zaken;

- beschadigingen aan het product / de geleverde zaken ten gevolge van invloeden van buitenaf;

- normale slijtage aan het product / de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

- enige andere van buitenaf komende oorzaak.

2.            Chanat is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, tot maximaal de factuurwaarde.

3.            Chanat is niet gehouden de bedrijf en / of gevolgschade van koper of opdrachtgever te vergoeden.

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

1.        Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige
andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige
in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Chanat vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare bepaling.

2.        Alle door koper of opdrachtgever verstrekte gegevens worden uitsluitend door Chanat gebruikt, indien dit voor
het sluiten en de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

1.       Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

          Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
   Chanat gevestigd is.